صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ گزارش عملکرد مدیر سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ صورت مالی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ صورت مالی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا سال مالی منتهی به ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا سال مالی منتهی به ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ آبان ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ ابان ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ صورت مالی صندوق سرمایخ گذاری مشترک ایساتیس پویا دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ صورت هابی مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک دوره شش ماهه۱۴۰۰/۰۵/۲۷ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک منتهی به ۲۷مرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۲۷/۰۵/۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق مشترک دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماه منتهی به۱۴۰۰/۰۲/۲۷ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۲۷/۰۲/۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۲۷/۰۳/۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده برای منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ صورت مالی صندوق مشترک ایساتیس پویا برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ صورت مالی ۹ ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ صورتهای مالی۳ ماه منتهی به۱۳۹۹/۰۲/۲۷ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ صندوق مشترک سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ صندوق مشترک سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۲/۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷/۰۲/۹۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ صندوق مشترک سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷/۰۲/۹۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۲۷/۰۵/۱۳۹۶ صندوق مشترک سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷/۰۲/۹۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ صندوق مشترک سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷/۰۲/۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به۱۳۹۴/۱۱/۲۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۲۷/۰۵/۱۳۹۴ صندوق مشترک سرمایه گذاری امشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷/۰۲/۹۴ صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ گزارش عملکرد صندوق مشترک ایساتیس پویا منتهی به تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ صورتهای مالی سلیانه ماهه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد منتهی به ۹۳/۱۱/۲۷ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ صورت مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ صورتهای مالی۶ ماهه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد منتهی به ۹۳/۰۸/۲۷ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد منتهی به ۹۳/۰۵/۲۷ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴  صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ گزارش عملکرد منتهی به ۹۳/۰۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ صورت های مالی منتهی به ۹۳/۰۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۲۷/۰۲/۹۴ صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۲۷/۰۲/۹۴ صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۲۸/۰۲/۱۳۹۱صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۲۸/۰۲/۱۳۹۰ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۸/۰۲/۱۳۹۱ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۲۸/۰۸/۱۳۹۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۲۸/۰۵/۱۳۹۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۲۸/۱۱/۱۳۹۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۲۸/۰۸/۱۳۹۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۲۸/۰۵/۱۳۹۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۲۸/۱۱/۸۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۲۸/۰۸/۸۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۲۸/۰۵/۸۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۲۸/۰۲/۱۳۸۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۸/۱۱/۱۳۹۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ اظهار نظر حسابرس بر صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۸/۰۵/۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۸/۰۵/۱۳۹۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۲۸/۰۲/۱۳۹۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ صورتهای مالی منتهی به ۲۸/۱۱/۸۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد منتهی به ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ گزارش عملکردسالانه منتهی به ۲۸/۱۱/۹۲ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ 'گزارش عملکرد ۹ماهه منتهی به ۲۸/۰۸/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ 'گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۲۸/۰۵/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ 'گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۲۸/۰۲/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ /صورت مالی سالانه منتهی به۲۸/۱۱/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۸/۰۸/۱۳۹۲ صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۸/۰۵/۹۲ صندوق مشترک ایساتبس به انضمام نظر حسابرش دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۸/۰۵/۱۳۹۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۸/۰۲/۱۳۹۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ گزارش حسابرسی صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲/۱۱/۱۳۹۱ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۸/۱۱/۱۳۹۱صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ صورتهای مالی ۹ ماههمنتهی به ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ صورتهای مالی ۶ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ صورتهای مالی ۶ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ صورتهای مالی سالانه صندوق ۲۸/۱۱/۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ صورتهای مالی ۹ ماه منتهی به ۲۸/۰۸/۱۳۹۰ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ صورتهای مالی ۶ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ صورت مالی یک ساله صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ صورتهای مالی ۹ماهه صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ صورتهای مالی ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ صورتهای مالی ۳ ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود