صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزدمورخ 1401/03/22 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
2 حاضرین در مجمع سالیانه صندوق تاریخ 1401/03/22 ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
3 آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا مورخ 1401/03/22 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
4 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ 1400/12/14 ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
5 فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ 1400/12/14 ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
6 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ 1400/12/14 ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
7 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد مورخ1400/12/14 ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
8 آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
9 اعلام موافقت با ثبت صورتجسله هیئت مدیره مورخ 1400/07/27مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
10 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ 1400/08/15 ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
سایز صفحه