صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ متن کامل امیدنامه جدید با ضامن نقد شوندگی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ تاییدیه سازمان درخصوص مجمع تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ تاییدیه سازمان درخصوص تغییر برخی هزینه های صندوق طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ امیدنامه با ضامین نقدشوندگی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ تغییرات امیدنامه