صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
هزینه‌های صندوق

 

فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل­ پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینة سود تسهیلات بانکی، هزینة نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکرة مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است.

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است: 

عنوان هزینه

 

شرح نحوه محاسبه هزینه

 

هزینه های تاسیس

 

معادل 6 در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

 

هزینه های برگزاری مجمع

 

حداکثر تا مبلغ 20میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

 

کارمزد مدیر

 

سالانه 1/5 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه 0/3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق در روزکاری قبل و سالانه 2% سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن

 

کارمزد متولی

 

سالانه 2 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 250 میلیون ریال و حداکثر  400 میلیون ریال خواهد بود.

 

حق الزحمه حسابرسی

 

سالانه مبلغ ثابت 300 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

 

ضامن نقدشوندگی

 

سالانه 0/5 درصد از متوسط  روزانة ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق

 

کارمزد تصفیه صندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

 

 

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها

طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

 

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 300 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

  

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

 

 

کارمزد صدور

الف) بخش ثابت:

مبلغ 20000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیماندة واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)

مدیر ثبت

 

 

 

ب ) بخش متغیر:

... در هزار مبلغ سرمایه‌گذاری تا سقف ...  ریال برای هر بار سرمایه‌گذاری

 

مدیر ثبت

کارمزد ابطال

الف) بخش ثابت :

مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری

 

مدیر ثبت

ب) بخش متغیر:

علاوه بر مبلغ بند(الف) مبالغ زیر:

ب-1) 5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد ( روش اولین صادره از اولین وارده)

 

 

صندوق

 

صندوق

 

صندوق

 

صندوق

 

صندوق

...لایه جدید