صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۲۰۳,۲۴۷ ۲۸.۷۳ % ۳۵۸,۷۱۵ ۵۰.۷ % ۱۰۰,۲۷۷ ۱۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۰ ۰.۳ % ۴۳,۱۰۴ ۶.۰۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۲۰۵,۲۵۲ ۲۸.۹۶ % ۳۵۷,۹۵۸ ۵۰.۵۲ % ۱۰۰,۱۸۹ ۱۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۱ ۰.۲۸ % ۴۳,۲۴۲ ۶.۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۲۰۶,۹۱۲ ۲۹.۲۲ % ۳۵۵,۵۵۵ ۵۰.۲۱ % ۱۰۰,۲۳۸ ۱۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۴ ۰.۳۱ % ۴۳,۲۱۹ ۶.۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۲۰۱,۸۴۴ ۲۸.۸۶ % ۳۵۱,۴۱۶ ۵۰.۲۴ % ۱۰۰,۱۸۲ ۱۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۲,۷۹۱ ۰.۴ % ۴۳,۱۹۷ ۶.۱۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۲۰۱,۸۴۴ ۲۸.۸۶ % ۳۵۱,۴۱۶ ۵۰.۲۵ % ۱۰۰,۱۳۶ ۱۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۲,۷۹۱ ۰.۴ % ۴۳,۱۷۴ ۶.۱۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۲۰۱,۸۴۴ ۲۸.۸۶ % ۳۵۱,۴۱۶ ۵۰.۲۶ % ۱۰۰,۰۸۹ ۱۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۹۱ ۰.۴ % ۴۳,۱۵۲ ۶.۱۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۲۰۱,۲۴۹ ۲۸.۸ % ۳۵۱,۵۷۴ ۵۰.۳۱ % ۱۰۰,۰۲۴ ۱۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۹۱ ۰.۴ % ۴۳,۱۲۹ ۶.۱۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱۹۹,۳۱۳ ۲۸.۶۸ % ۳۴۹,۹۰۲ ۵۰.۳۵ % ۹۹,۸۴۶ ۱۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۷۳۴ ۰.۳۹ % ۴۳,۱۰۷ ۶.۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۱۹۹,۳۱۳ ۲۸.۶۹ % ۳۴۹,۹۰۲ ۵۰.۳۵ % ۹۹,۸۰۰ ۱۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۸ ۰.۳۹ % ۴۳,۰۸۵ ۶.۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۹۹,۳۱۳ ۲۸.۶۹ % ۳۴۹,۹۰۲ ۵۰.۳۶ % ۹۹,۷۵۴ ۱۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۸ ۰.۳۹ % ۴۳,۰۶۲ ۶.۲ % ۰ ۰ %