صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
قوانین و مقررات

سرمایه صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذ‌اری عادی افزایش و از طریق ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی کاهش می‌یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی که قیمت صدور و قیمت ابطال نامیده می‌شود، صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر سرمایه مجاز صندوق تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. در عین‌حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان نشان‌دهنده ارزش خالص دارایی‌های صندوق (ارزش دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق) است. در محاسبه ارزش دارایی‌های صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس‌کننده ارزش واقعی دارایی نیست، مثلاً دارایی با صف مواجه است، مدیر می‌تواند قیمت بازار دارایی‌ها را تعدیل نماید. در تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت‌های خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند.

قیمت‌های صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری در هر روز، کمی بیشتر از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در همان روز است. دلیل این امر آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید هزینه‌هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه‌ها به ارزش خالص دارایی‌های صندوق اضافه می‌شود تا قیمت صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود. در هنگام صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، علاوه بر قیمت‌های صدور و ابطال، کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نیز از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

·  ضمناً یادآور می شود درخواست های صدور ارسالی از طریق درگاه اینترنتی با یک روز تاخیر ثبت می شوند.