صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ متن کامل اساسنامه جدید با ضامن نقد شوندگی تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ آگهی ثبت مجمع تغییر آدرس صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ آگهی ثبت مجمع تغییر بند ج ماده ۲۲ اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ تاییدیه سازمان درخصوص تغییر مجمع تغییر متولی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تاییدیه سازمان درخصوص تغییر آدرس صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تغییر بند ج ماده ۲۲ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ تغییرات اساس نامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ تغییرات اساس نامه