صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزدمورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲ حاضرین در مجمع سالیانه صندوق تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۴ فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد مورخ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۷ آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۸ اعلام موافقت با ثبت صورتجسله هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۲ فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد ۱۴۰۰/۰۷/۲۷تعیین صاحبان امضا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۱۵ فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۱۷ آگهی دعوت به مجمع کاهش کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۸ آگهی لغو مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱۹ دعوت به مجمع کاهش کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۲۰ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۲۱ اسامی حاضر در مجمع سالانه صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲۲ آگهی ثبت تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۲۳ آگهی ثبت تغییر بند ج ماده ۲۲ اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۲۴ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۲۵ تاییدیه سازمان در خصوص مجمع تغییر متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۲۶ تاییدیه سازمان در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۲۷ تاییدیه سازمان در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
۲۸ صورتجلسه مجمع ساعت ۹:۳۰مورخ ۹۹/۱۲/۱۲(تغییر برخی هزینه ها) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۲۹ صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۹۹/۱۲/۱۲(تغییر متولی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۳۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۳۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۳۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۳۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۳۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۳۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۳۶ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۳۷ اسامی حاضر در مجمع سالانه مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳۸ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به ۹۸/۱۱/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۴۰ اسامی حاضر در مجمع مورخ ۹۹/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۴۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۷-۰۲-۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۴۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۴۳ اسامی حاضر در مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۴۴ اسامی حاضر در مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۴۵ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۰۶/۰۲/۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۴۶ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۰۶/۰۲/۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۴۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۴۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۴۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۵۰ آگهی تغییرات اساسنامه به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۵۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۵۲ اسامی حاضران در مجمع صندوق به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۵۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۵۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۵۵ (۳)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۵۶ (۱)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۵۷ (۲)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۵۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ثبت شده نزد سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۵۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۶۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۶۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۶۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
۶۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۶۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۶۵ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۶۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۶۷ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۶۸ آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
۶۹ صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۲۰/۰۲/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
۷۰ جلسه مجمع موسسين صتدوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دریافت خبر ۱۳۸۸/۱۰/۱۷