صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق مشترک دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود