صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۶۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۳۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۸۷,۰۷۷,۶۶۵,۷۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۰۶۷,۶۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۹۰۸,۴۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۹۰۸,۴۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۲۸,۰۶۷,۶۲۲ ۲۷,۹۰۸,۴۳۱ ۲۷,۹۰۸,۴۳۱ ۰ ۱ ۱۴۷,۸۱۴ ۰ ۱۲۳,۱۹۵ ۲۴,۶۱۹ ۶۸۷,۰۷۷,۶۶۵,۷۷۳
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۲۸,۱۰۶,۸۴۳ ۲۷,۹۴۷,۲۹۷ ۲۷,۹۴۷,۲۹۷ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۱۳ ۰ ۱۲۳,۱۹۵ ۲۴,۶۱۸ ۶۸۸,۰۰۶,۵۵۵,۱۵۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۲۸,۲۴۸,۰۲۱ ۲۸,۰۸۸,۶۸۴ ۲۸,۰۸۸,۶۸۴ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۱۳ ۰ ۱۲۳,۱۹۵ ۲۴,۶۱۸ ۶۹۱,۴۸۷,۲۱۶,۳۰۹
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۲۷,۷۵۱,۷۱۱ ۲۷,۵۹۴,۹۶۰ ۲۷,۵۹۴,۹۶۰ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۱۳ ۰ ۱۲۳,۱۹۵ ۲۴,۶۱۸ ۶۷۹,۳۳۲,۷۳۰,۳۸۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۲۷,۷۵۱,۰۵۲ ۲۷,۵۹۴,۳۰۱ ۲۷,۵۹۴,۳۰۱ ۰ ۲ ۱۴۷,۸۱۳ ۳۰ ۱۲۳,۱۹۵ ۲۴,۶۱۸ ۶۷۹,۳۱۶,۵۱۲,۷۶۶
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۲۷,۷۴۵,۰۱۶ ۲۷,۵۸۸,۴۴۳ ۲۷,۵۸۸,۴۴۳ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۱۱ ۰ ۱۲۳,۱۶۵ ۲۴,۶۴۶ ۶۷۹,۹۴۴,۷۷۳,۴۰۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۲۷,۸۴۶,۷۲۷ ۲۷,۶۹۰,۲۷۷ ۲۷,۶۹۰,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۱۱ ۰ ۱۲۳,۱۶۵ ۲۴,۶۴۶ ۶۸۲,۴۵۴,۵۶۸,۴۸۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۲۷,۸۱۶,۹۴۰ ۲۷,۶۶۱,۵۰۳ ۲۷,۶۶۱,۵۰۳ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۱۱ ۰ ۱۲۳,۱۶۵ ۲۴,۶۴۶ ۶۸۱,۷۴۵,۳۹۲,۵۶۹
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۲۷,۸۱۵,۴۳۲ ۲۷,۶۵۹,۹۹۵ ۲۷,۶۵۹,۹۹۵ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۱۱ ۰ ۱۲۳,۱۶۵ ۲۴,۶۴۶ ۶۸۱,۷۰۸,۲۴۱,۲۴۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۲۷,۸۱۵,۳۳۷ ۲۷,۶۵۹,۹۰۰ ۲۷,۶۵۹,۹۰۰ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۱۱ ۰ ۱۲۳,۱۶۵ ۲۴,۶۴۶ ۶۸۱,۷۰۵,۸۹۵,۸۶۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۲۷,۶۰۳,۱۱۴ ۲۷,۴۴۹,۱۲۴ ۲۷,۴۴۹,۱۲۴ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۱۱ ۰ ۱۲۳,۱۶۵ ۲۴,۶۴۶ ۶۷۶,۵۱۱,۱۲۱,۱۸۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۲۷,۶۰۱,۸۰۹ ۲۷,۴۴۷,۸۱۹ ۲۷,۴۴۷,۸۱۹ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۱۱ ۲۷ ۱۲۳,۱۶۵ ۲۴,۶۴۶ ۶۷۶,۴۷۸,۹۵۵,۳۰۳
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۲۷,۶۰۱,۵۱۸ ۲۷,۴۴۷,۶۹۷ ۲۷,۴۴۷,۶۹۷ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۱۱ ۵ ۱۲۳,۱۳۸ ۲۴,۶۷۳ ۶۷۷,۲۱۷,۰۲۹,۳۱۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۲۷,۴۵۷,۸۱۴ ۲۷,۳۰۴,۹۴۸ ۲۷,۳۰۴,۹۴۸ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۱۱ ۱ ۱۲۳,۱۳۳ ۲۴,۶۷۸ ۶۷۳,۸۳۱,۵۱۰,۱۰۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۲۷,۴۸۵,۳۸۶ ۲۷,۳۳۱,۷۱۰ ۲۷,۳۳۱,۷۱۰ ۰ ۲ ۱۴۷,۸۱۱ ۰ ۱۲۳,۱۳۲ ۲۴,۶۷۹ ۶۷۴,۵۱۹,۲۵۸,۹۸۰
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۲۷,۴۳۱,۲۵۷ ۲۷,۲۷۳,۸۳۸ ۲۷,۲۷۳,۸۳۸ ۰ ۲ ۱۴۷,۸۰۹ ۰ ۱۲۳,۱۳۲ ۲۴,۶۷۷ ۶۷۳,۰۳۶,۴۹۱,۱۷۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۲۷,۶۷۰,۶۶۳ ۲۷,۵۱۱,۷۰۱ ۲۷,۵۱۱,۷۰۱ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۰۷ ۰ ۱۲۳,۱۳۲ ۲۴,۶۷۵ ۶۷۸,۸۵۱,۲۲۸,۱۴۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۲۷,۶۸۲,۲۹۲ ۲۷,۵۲۲,۲۷۲ ۲۷,۵۲۲,۲۷۲ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۰۷ ۰ ۱۲۳,۱۳۲ ۲۴,۶۷۵ ۶۷۹,۱۱۲,۰۴۹,۵۱۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۲۷,۶۸۰,۸۱۰ ۲۷,۵۲۰,۷۸۹ ۲۷,۵۲۰,۷۸۹ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۰۷ ۰ ۱۲۳,۱۳۲ ۲۴,۶۷۵ ۶۷۹,۰۷۵,۴۷۸,۰۴۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۲۷,۶۸۴,۳۳۹ ۲۷,۵۲۴,۳۱۹ ۲۷,۵۲۴,۳۱۹ ۰ ۴ ۱۴۷,۸۰۷ ۵۹ ۱۲۳,۱۳۲ ۲۴,۶۷۵ ۶۷۹,۱۶۲,۵۶۰,۲۰۸
  مشاهده همه