صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۰۷,۲۰۴ ۳۸.۱۰ ۲۹۰,۸۰۳ ۲۸.۱۴ ۲۹۲,۴۱۹ ۲۷.۵۳ ۲۹۵,۳۵۶ ۲۸.۲۵
سایر سهام ۱۴۲,۲۱۳ ۵۰.۵۵ ۶۳۸,۱۲۷ ۶۱.۷۴ ۶۸۱,۳۰۰ ۶۴.۱۴ ۶۷۹,۷۵۹ ۶۵.۰۲
اوراق مشارکت ۲۱,۳۶۵ ۷.۵۹ ۵۸,۳۸۵ ۵.۶۵ ۵۸,۲۷۱ ۵.۴۹ ۴۷,۴۷۸ ۴.۵۴
اوراق سپرده ۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳,۱۶۶ ۱.۱۳ ۱۸,۶۸۷ ۱.۸۱ ۸,۳۹۲ ۰.۷۹ ۳,۶۷۶ ۰.۳۵
سایر دارایی‌ها ۷,۲۰۳ ۲.۵۶ ۲۷,۴۷۰ ۲.۶۶ ۲۱,۷۷۲ ۲.۰۵ ۱۹,۲۰۱ ۱.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد