صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۹۱,۳۰۰ ۳۹.۷۲ ۲۳۴,۸۴۱ ۳۱.۸۱ ۲۰۴,۹۴۹ ۲۹.۱۶ ۲۰۳,۲۴۷ ۲۸.۷۳
سایر سهام ۱۱۱,۷۶۱ ۴۸.۶۲ ۳۸۴,۴۷۸ ۵۲.۰۷ ۳۵۸,۱۲۰ ۵۰.۹۴ ۳۵۸,۷۱۵ ۵۰.۷
اوراق مشارکت ۱۷,۵۸۴ ۷.۶۵ ۹۵,۰۸۷ ۱۲.۸۸ ۹۹,۵۲۰ ۱۴.۱۶ ۱۰۰,۲۷۷ ۱۴.۱۷
اوراق سپرده ۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۷۶۹ ۱.۲ ۲,۸۵۴ ۰.۳۹ ۲,۹۳۲ ۰.۴۲ ۲,۱۵۰ ۰.۳
سایر دارایی‌ها ۶,۲۴۵ ۲.۷۲ ۲۱,۱۰۶ ۲.۸۶ ۳۷,۴۲۸ ۵.۳۲ ۴۳,۱۰۴ ۶.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد