صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 ایساتیس 1401/05/24 28,067,622 27,908,431 27,908,431 0 1 147,814 0 123,195 24,619 687,077,665,773
2 ایساتیس 1401/05/23 28,106,843 27,947,297 27,947,297 0 0 147,813 0 123,195 24,618 688,006,555,158
3 ایساتیس 1401/05/22 28,248,021 28,088,684 28,088,684 0 0 147,813 0 123,195 24,618 691,487,216,309
4 ایساتیس 1401/05/21 27,751,711 27,594,960 27,594,960 0 0 147,813 0 123,195 24,618 679,332,730,382
5 ایساتیس 1401/05/20 27,751,052 27,594,301 27,594,301 0 2 147,813 30 123,195 24,618 679,316,512,766
6 ایساتیس 1401/05/19 27,745,016 27,588,443 27,588,443 0 0 147,811 0 123,165 24,646 679,944,773,407
7 ایساتیس 1401/05/18 27,846,727 27,690,277 27,690,277 0 0 147,811 0 123,165 24,646 682,454,568,480
8 ایساتیس 1401/05/17 27,816,940 27,661,503 27,661,503 0 0 147,811 0 123,165 24,646 681,745,392,569
9 ایساتیس 1401/05/16 27,815,432 27,659,995 27,659,995 0 0 147,811 0 123,165 24,646 681,708,241,241
10 ایساتیس 1401/05/15 27,815,337 27,659,900 27,659,900 0 0 147,811 0 123,165 24,646 681,705,895,860
11 ایساتیس 1401/05/14 27,603,114 27,449,124 27,449,124 0 0 147,811 0 123,165 24,646 676,511,121,183
12 ایساتیس 1401/05/13 27,601,809 27,447,819 27,447,819 0 0 147,811 27 123,165 24,646 676,478,955,303
13 ایساتیس 1401/05/12 27,601,518 27,447,697 27,447,697 0 0 147,811 5 123,138 24,673 677,217,029,313
14 ایساتیس 1401/05/11 27,457,814 27,304,948 27,304,948 0 0 147,811 1 123,133 24,678 673,831,510,109
15 ایساتیس 1401/05/10 27,485,386 27,331,710 27,331,710 0 2 147,811 0 123,132 24,679 674,519,258,980
16 ایساتیس 1401/05/09 27,431,257 27,273,838 27,273,838 0 2 147,809 0 123,132 24,677 673,036,491,175
17 ایساتیس 1401/05/08 27,670,663 27,511,701 27,511,701 0 0 147,807 0 123,132 24,675 678,851,228,143
18 ایساتیس 1401/05/07 27,682,292 27,522,272 27,522,272 0 0 147,807 0 123,132 24,675 679,112,049,510
19 ایساتیس 1401/05/06 27,680,810 27,520,789 27,520,789 0 0 147,807 0 123,132 24,675 679,075,478,047
20 ایساتیس 1401/05/05 27,684,339 27,524,319 27,524,319 0 4 147,807 59 123,132 24,675 679,162,560,208